HH.png
חווה לגידול דגי נוי במערכות סגורות ומאובטחות ביולוגית
DOm7kCRX0AUw8Y1
44423274_541880072953319_783339256889008
769
החברה בתהליך יישום של הפרוייקטים.
מטרת הפרויקט היתה בניית אסטרטגיה שמטרתה יצירת אופק של צמיחה ושגשוג בטווח הארוך.
תוצרים
אסטרטגיה לצמיחת החברה בתחומי פעילות חדשים מלווה במנועי צמיחה* ישימים ורווחיים ובמפת דרכים ליישומה של האסטרטגיה.
תכנית אסטרטגית לצמיחה אורגנית בתחום פעילותה של החברה.
אילוצים וקווים מנחים:
כמסגרת עבודה הוגדר שהאסטרטגיה ומנועי הצמיחה לא יוגבלו לתחום פעילותה של החברה, אך יהיו מעוגנים ביכולות הליבה שלה, ובהלימה לרוחה של החברה. כמו כן הוגדרו השקעה ותקופת החזר השקעה מקסימאליות.   
Arrows.png
line.jpg